Quyết định của công ty TNHH về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

  • 0

Quyết định của công ty TNHH về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin giới thiệu Quyết định của công ty TNHH về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh :

 

Công ty TNHH ….                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số ../…/QĐ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                ————————————-
                                                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày … tháng .. năm ….
                                                                                                             HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH ……. đã được các thành viên thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

I. Thay đổi ngành nghề

1/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh : ………………………………………….

2/ Giảm ngành nghề kinh doanh: ……………………………………………..

3/ Sửa điều 4 điều lệ công ty TNHH …………. như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty: ………………………………………..

II. Thay đổi trụ sở

1.Thay đổi địa chỉ trụ sở từ số ……………. đến số nhà………………….

2. Sửa đổi điều 3 của điều lệ Công ty TNHH ………………….như sau:
Địa chỉ trụ sở chính công ty: ………………………………………………

III. Thay đổi thanh tên công ty

1/ Thay đổi tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt cũ: ………………………………………………….

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt mới: ………………………………………………….

2/ Sửa đổi điều 2 của điều lệ Công ty TNHH……….. như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt mới: Công ty TNHH ………………………………….

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ………………………………………………..

– Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………

IV. Thay đổi vốn điều lệ

1/ Tăng vốn điều lệ công ty từ ….. đồng lên …..đồng, và tiếp nhận thành viên mới, góp vốn cụ thể như sau:

– Ông/ bà………. góp thêm ….. đồng

– Ông/ bà………. góp thêm ….. đồng

– Ông/ bà………. góp thêm ….. đồng

– Ông/ bà………. (thành viên mới) góp ….. đồng

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. (thành viên mới) sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

2/ Sửa điều 7 trong điều lệ công ty TNHH ……….. như sau:

Vốn điều lệ: ………. đồng

Cơ cấu vốn sau khi tăng như sau:

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

– Ông/ bà………. (thành viên mới) sở hữu …….. đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

V. Thay đổi thành viên góp vốn

** Thay đổi thành viên từ Ông/Bà…….do không thực hiện việc cam kết góp vốn lần cuối vào ngày….. Phần vốn này do ông/bà ……… góp thay cho ông/bà…… chiếm ….% vốn điều lệ.

Ông (bà) ….. trở thành thành viên của công ty.

* Cơ cấu vốn mới như sau:

– Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù ) góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

* Sửa Điều 7 và Điều 14 trong điều lệ công ty TNHH ……….. về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

Cơ cấu vốn mới như sau:

– Ông/Bà…………. (thành viên mới do góp bù) góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

– Ông/Bà…………. góp ……. đồng – …….%

VI. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

1/ Thay đổi Ông /Bà……….. chức danh …… chuyển sang đại diện pháp luật mới là Ông /Bà……….. – chức danh ……

2/Sửa đổi điều 6 của điều lệ Công ty TNHH …….. như sau:

– Đại diện theo pháp luật:. …………..

– Sinh ngày: …………….

– Dân tộc: ……….. Quốc tịch: …………

– CMND (hoặc Hộ chiếu) số: ……….. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ………………..

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………

– Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………..

– Chức vụ: ……………..

VII. Thành lập Chi Nhánh / VPDD

1.Thành lập chi nhánh công ty ……………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

Do ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu chi nhánh

2. Thành lập văn phòng đại diện công ty ……………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

Do ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

Điều 2: Điều 2: Ông ………………(người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Hội đồng thành viên
Nơi nhận:
Chủ tịch Hội đồng thành viên
– Như điều 3;
– Lưu.

(ký tên và đóng dấu của công ty)

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH 1 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605


Leave a Reply