Category Archives: Công ty TNHH

  • -

Thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện thủ tục thay đổi thành viên như sau:

“Read More”


  • 0

Thủ tục thành lập công ty tnhh

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành, nội dung cụ thể như sau:

“Read More”

  • 0

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự là đơn vị tư vấn luật cho doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tư vấn và hướng dẫn hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp như sau:

  • 0

Hướng dẫn hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên sang tỉnh khác

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự Hướng dẫn hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty TNHH một thành viên sang tỉnh khác, Hồ sơ sơ bộ như sau:

  • 0

Hướng dẫn hồ sơ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự – Hãng luật kinh tế chuyên tư vấn pháp luật doanh nghiệp, đầu tư và sở hữu trí tuệ, chúng tôi Hướng dẫn hồ sơ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

  • 0

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH

Để giúp Công ty TNHH hai thành viên trở lên thuận lợi cho thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

“Read More”

  • 0

Thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Để giúp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thuận lợi cho thủ tục thay đổi thành viên của Công ty TNHH, Công ty Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên Công ty TNHH theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 43/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

“Read More”

  • 0

Hồ sơ và thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

“Read More”


  • 0

Các vấn đề về vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Theo quy định tại Điều 39 luật doanh nghiệp năm 2005 thì thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng tài sản góp vốn như đã cam kết, Nếu thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Nếu thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại ( Trường hợp này, công ty phải thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi)

“Read More”

  • 0

Tư vấn giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục hành chính phức tạp nhất trong lĩnh vực doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn Giải thể Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện cụ thể như sau:

“Read More”