Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thoả ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid

  • -

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo thoả ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid

Đăng ký nhãn hiệu thông qua thỏa ước Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của Thoả ước Madrid (gồm 56 nước bao gồm Việt Nam). Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của Thoả ước Madrid.

“Read More”