Dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

  • -

Dịch vụ tư vấn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu trong đơn.

“Read More”