Tạm ngừng hoạt động công ty

  • -

Tạm ngừng hoạt động công ty

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi Tạm ngừng hoạt động công ty.Trong thời gian tạm dừng hoạt động doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

“Read More”