Xử lý tranh chấp tên miền

  • -

Xử lý tranh chấp tên miền

Tranh chấp tên miền là một tất yếu và ngày càng tăng về số lượng cũng như độ phức tạp. Tại điều 16, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng hướng dẫn về Xử lý tranh chấp tên miền.

“Read More”