Thành lập Văn phòng đại diện

  • -

Thành lập Văn phòng đại diện

Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều văn phòng đại diện tại một địa phương. Văn phòng luất sư Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập Văn phòng đại diện cả hai trường hợp này.

“Read More”