Các đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phần 2)

cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len

Tiếp nối phần 1, ờ bài viết này, Luật Nhiệt Tâm cùng các bạn tìm hiểu về các quy định liên quan đến vốn điều lệ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên

1. Vốn điều lệ

– Là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên

– Công ty có thể tăng vốn trong 2 trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên và tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới

– Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp:

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên đối với công ty đã hoạt động liên tục được 2 năm và hoàn tất nghĩa vụ về các khoản nợ và tài sản khác

+ Mua phần vốn góp của thành viên

+ Vốn điều lệ không được các thành viên góp đủ trong 90 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên

2.1. Quyền của thành viên

 1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 2. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp
 3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
 4. Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.
 5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.
 6. Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 7. Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác
 8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:
  a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
  b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
  c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;
  d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật và Điều lệ công ty.
  Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8.
 9. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:
  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;
  b) Tổ chức lại công ty;
  c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 10. Thành viên được sử dụng phần vốn góp để trả nợ

2.2. Nghĩa vụ của thành viên

 1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
 2. Không được rút vốn đã góp dưới mọi hình thức, trừ một số trường hợp nhất định
 3. Tuân thủ Điều lệ công ty.
 4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
 5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
  a) Vi phạm pháp luật;
  b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
  c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty

Đón xem phần 3: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *