[DOC] ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Đảng là một tổ chức chính trị, có quyền lực nhất định. Chính vì thế, để vào được Đảng, ngoài các phẩm chất tốt, có tư tưởng lập trường vững vàng thì còn cần có được sự bầu cử hay tự ứng cử để được xem xét gia nhập Đảng. Trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm xin gửi tới bạn mẫu đơn xin vào Đảng để bạn được tham khảo

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi:    Chi uỷ: …………………………………………………………………….  

Đảng uỷ:………………………………………………………………….. .

Tôi là:……………………………………………………….. , sinh ngày … tháng  … năm ……

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………….

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………………………………. Tôn giáo: …………………………………………………..

Trình độ học vấn:…………………………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………………………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày … tháng … năm ………………

tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Được xét là cảm tình Đảng ngày … tháng … năm …… tại chi bộ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…………., ngày … tháng … năm ………

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

– Nơi không có chi uỷ thì ghi chi bộ.

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU