[DOC] LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

luat-doanh-nghiep-2014

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (gọi tắt là Luật doanh nghiệp 2014) có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật doanh nghiệp 2005.

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU