MẪU THANH LÝ HỢP ĐỒNG [DOC]

mẫu thanh lý hợp đồng

Mỗi hợp đồng sau khi thực hiện xong sẽ cần phải thanh lý. Đây là một trong những mẫu thanh lý hợp đồng mà Luật Nhiệt Tâm xin cung cấp cho các bạn tham khảo.

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

Căn cứ Hợp đồng số …………….. /HĐ-CT ký ngày …./…./2019  (Sau đây gọi là “Hợp đồng”);

Biên bản thanh lý Hợp đồng này (Sau đây gọi là “Biên bản”) được lập và ký kết vào ngày ……………………………… bởi và giữa các bên sau:

Bên A: 
Địa chỉ: 
Đại diện bởi:            Chức vụ:
Bên B: 
Địa chỉ: 
Tài khoản số: 
Đại diện bởi:                        Chức vụ:

Trên cơ sở thỏa thuận song phương, các bên đồng ý chấm dứt Hợp đồng với những nội dung sau:

  1. Bên B đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại Hợp đồng
  2. Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B số tiền phí dịch vụ là đồng (                            đồng) ngay sau khi ký Biên bản này.

Phí dịch vụ cụ thể như sau:

STTDiễn giải phí/lệ phíThành tiềnGhi chú
USDVNĐ
1……………………..   
2……………………..   
  Tổng tiền thanh toán xxxx.000 
  1. Kể từ ngày Biên bản này có hiệu lực, mọi quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh theo Hợp đồng sẽ chấm dứt mà không có bất kỳ tranh chấp hay khiếu kiện gì.
  2. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày Bên A hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nêu tại Mục 2 của Biên bản này và được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một (01) bản.

 

Bên A

 

 

 

 

 

 

_____________________

 

Bên B

 

 

 

 

 

 

_______________________

 

Mẫu thanh lý hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi thực hiện thủ tục.

Mọi thông tin, vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài 02462 665 666 hoặc Hotline: 091.226.5766 để được Luật sư chuyên môn hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU