[DOC] Luật công chứng 2014

Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU