Doanh nghiệp phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký?

Để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình, doanh nghiệp cần có biện pháp theo dõi để phát hiện nếu có doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình.

Trong trường hợp nhãn hiệu bị xâm hại, doanh nghiệp yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ nhãn hiệu của mình: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm, bồi thường thiệt hại, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Doanh nghiệp cũng cấn phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU