Câu trả lờiDanh mục đơn: Kinh doanhBiên bản họp hội đồng quản trị
Bùi Anh Tuấn hỏi 2 năm trước

Hỏi:

Trong biên bản họp của hội đồng quản trị có nhất thiết phải có chữ kí của tất cả thành viên của hội đồng quản trị không hay chỉ cần chữ kí của chủ tọa và thư kí thôi?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật doanh nghiệp 2014:

“1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

c) Thời gian, địa điểm họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Các vấn đề đã được thông qua;

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.”

Như vậy, theo quy định của luật thì sẽ không nhất thiết phải cần chữ ký của tất cả các thành viên dự họp mà chỉ cần chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Trên đây là câu trả lời của chúng tôi về vấn đề của bạn. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần sự tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý, hãy liên hệ cho chúng tôi theo số hotline 091.226.5766 hoặc để lại thông tin dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ được với bạn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU