Câu trả lờiDanh mục đơn: Kinh doanhCó thể chuyển nhượng cổ phần giữa các pháp nhân cho nhau được không? 
hoanganh Nhân viên hỏi 2 năm trước

Hỏi: Có thể chuyển nhượng cổ phần giữa các pháp nhân cho nhau được không? 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đến cho Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất, chúng ta cần hiểu rõ pháp nhân là gì:

Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015:

“Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.”

Thứ hai, chúng ta cần hiểu thế nào là cổ đông. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Như vậy, trong trường hợp này, pháp nhân cũng sẽ được coi là 1 cổ đông công ty. Và theo điểm d khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.”

Khoản 3 Điều 119:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”

Khoản 1 Điều 126:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.”

Từ đó, ta có thể thấy, việc chuyển nhượng cổ phần giữa các pháp nhân với nhau, nếu không thuộc trường hợp tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp thì hoàn toàn có thể chuyển nhượng cổ phần cho nhau.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU