Các đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phần cuối)

cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len

Phần cuối cùng của chuyên đề: Các đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong phần này, Luật Nhiệt Tâm sẽ cung cấp cho các bạn những thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi đối với loại hình công ty này

1. Thành lập mới

Trường hợp người thành lập là cá nhân, hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên

– Bản sao cmnd thành viên

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền

– Hợp đồng tư vấn

Trong trường hợp người thành lập là tổ chức, hồ sơ gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên

– Bản sao cmnd thành viên

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN)

– Bản sao người đại diện theo ủy quyền của tổ chức

– Văn bản ủy quyền của tổ chức đối với cá nhân

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp

– Hợp đồng tư vấn

2. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

2.1. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu

– Bản sao CMND người đứng đầu

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký

2.2. Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh

– Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

– Văn bản ủy quyền, CMND người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký

3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

3.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Sau khi hoàn thành thủ tục về thuế, trong trường hợp thay đổi trong phạm vi tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đã đăng ký, nộp hồ sơ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đkdn

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký

Trong trường hợp thay đổi sang tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đkdn

– Điều lệ sửa đổi

– Danh sách thành viên

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Văn bản ủy quyền, cmnd được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký

3.2. Thay đổi tên doanh nghiệp

– Thông báo thay đổi nội dung đkdn

– Biên bản họp HĐTV

– Quyết định HĐTV

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền

3.3. Thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

– Bản sao cmnd người thay thế làm người đại diện

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Thông báo thay đổi nội dung đkdn

– Văn bản ủy quyền và cmnd người được ủy quyền

3.4. Thay đổi mẫu dấu

– Thông báo thay đổi mẫu dấu

– Văn bản ủy quyền và cmnd người được ủy quyền

3.5. Thay đổi vốn điều lệ, tỉ lệ vốn góp

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Văn bản ủy quyền và cmnd người được ủy quyền

– Trong trường hợp giảm vốn, cần có thêm báo cáo tài chính tại kỳ gần nhất

3.6. Thay đổi thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN

– Quyết định của HĐTV

– Biên bản họp của HĐTV

– Danh sách thành viên

– Hợp đồng chuyển nhượng và biên bản thanh lý tài sản, vốn góp

– Văn bản ủy quyền, cmnd người được ủy quyền

3.7. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung ĐKDN

– Quyết định, biên bản họp của HĐTV

– Văn bản ủy quyền, CMND người được ủy quyền

3.8. Thay đổi nội dung đăng ký thuế

– Thông báo thay đổi nội dung đkdn

– Văn bản ủy quyền, CMND người được ủy quyền

3.9. Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thành viên

– Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

– VBUQ, CMND người được ủy quyền

3.10. Giải thể doanh nghiệp

– Hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Sau khi nộp thông báo giải thể, doanh nghiệp làm hồ sơ chốt thuế với chi cục thuế đang quản lý

– Thông báo giải thể.

– Quyết định, Biên bản họp của HĐTV

– Giấy ủy quyền

– Bản sao cmnd người được ủy quyền

Trên đây là phần cuối cùng của seri: Các đặc điểm của công ty TNHH Hai thành viên trở lên. Hi vọng rằng, với chuỗi bài này, các bạn có thể hiểu thêm phần nào đó loại hình công ty rất phổ biến ở nước ta hiện nay.

Xem các phần trước: Phần 3: Cơ cấu tổ chức; Phần 2: Quyền, nghĩa vụ của thành viên; Phần 1: Khái niệm, đặc điểm

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU