Cách viết hồ sơ giá trị gia tăng kèm theo bảng kê

sau-khi-thanh-lap-doanh-nghiep-can-lam-gi

Trường hợp, khi bán hàng hóa, dịch vụ, nếu danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hoá đơn thì bên bán có thể lập một số hoá đơn hoặc chọn một trong hai hình thức sau:

1.Bên bán ghi hóa đơn liên tiếp

Dòng cuối cùng của số hóa đơn trước cụm từ “số sê-ri” và số dòng của hóa đơn sau cụm từ “số sê-ri”.

– Các hóa đơn được liệt kê tất cả các mục theo thứ tự tuần tự từ một hóa đơn sang một hóa đơn khác.

– Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ trên số hóa đơn đầu tiên.

– Chữ ký và dấu của người bán (nếu có), chữ ký của người mua, giá thanh toán, phụ thu, phụ thu, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trên hoá đơn cuối cùng và số tiền còn lại còn trống (nếu có).

2.Người bán có thể sử dụng danh sách liệt kê hàng hóa, dịch vụ đã bán với hóa đơn

2.1 Nội dung của hóa đơn – Hoá đơn phải ghi rõ “kèm theo danh sách …, ngày …, tháng …. năm …”. Mục “tên của hàng hóa” trên hóa đơn chỉ có tên chung của mặt hàng đó.

– Các tiêu chí khác ghi trên hoá đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

2.2 Nội dung trong danh sách

– Bản kê do người bán tự thiết kế, phù hợp với đặc điểm, kiểu dáng, chủng loại hàng hoá nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên người bán, địa chỉ liên hệ, mã số thuế

+ Tên hàng hóa, số lượng, đơn giá, giá trị tiền.

Trường hợp bên bán thanh toán thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì danh mục phải có tiêu chí “thuế giá trị gia tăng” hoặc “thuế giá trị gia tăng”. Tổng số tiền đã trả (không có thuế giá trị gia tăng) bằng số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Chú ý:

– Danh sách phải ghi rõ “kèm theo hoá đơn số … Ngày … tháng …. năm” và đầy đủ chữ ký của người bán, chữ ký của người mua trên hóa đơn.

– Trường hợp danh sách có nhiều hơn một trang, các danh sách phải được đánh số liên tục và đóng dấu trên trang tiếp theo. Trên bản tuyên bố cuối cùng phải có chữ ký của người bán, chữ ký của người mua trên hóa đơn.

– Số phát hành được phát hành theo số hóa đơn. Báo cáo được lưu giữ cùng với hoá đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

– Bên bán và bên mua quản lý và lưu giữ danh mục kèm theo hoá đơn theo quy định. Các nội dung trên căn cứ vào Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *