Quyết định cho thôi việc [DOC]

Quyết định thôi việc

Bỗng một ngày đẹp trời, nhân viên của bạn xin được nghỉ việc. Bạn chưa biết làm như thế nào để giải quyết? Quyết định cho thôi việc là một trong những văn bản bạn cần ban hành để chấm dứt công việc của người nhân viên đó.

Dưới đây là mẫu Quyết định thôi việc điển hình:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc cho thôi việc)

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;

Căn cứ Hợp đồng lao động số ……123… ngày…… tháng …… năm …… giữa Công ty …………ABC…… với Ông/Bà ……XYZ…;

Xét đơn xin nghỉ việc của Ông/Bà……XYZ

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Nay cho Ông/Bà……………XYZ……………

Giữ chức vụ: ……………Trưởng ……… Bộ phận: …………………………..

Được nghỉ việc từ ngày….. tháng….. năm……

Lý do: ……………..……………………………………………………………..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông/Bà……………………………….., phòng Hành chính Nhân sự và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Ông/Bà có tên tại Điều 1;

– Phó Giám đốc….;

– Phòng Hành chính Nhân sự;

– Lưu:……

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Song song với việc ký quyết định cho thôi việc, thì việc xử dụng Dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cũng sẽ là một giải pháp tốt cho doanh nghiệp bạn trong những trường hợp tương tự…>>> tham khảo thêm tại đây >>>.

 

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU