Tăng số lượng ngành cấp 4, cấp 5 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thủ tướng Chính Phủ vừa mới ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018, có hiệu lực từ ngày 20/08/2018. Theo đó, số ngành nghề trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã tăng lên ở các ngành cấp 4, cấp 5 so với số ngành nghề quy định tại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg. Cụ thể:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hoá theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U – Giữ nguyên số ngành

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng hai số theo từng ngành cấp 1 tương ứng – Giữ nguyên số ngành

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hoá bằng ba số theo từng ngành cấp 2 tương ứng – Giữ nguyên số ngành

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành (tăng 49 ngành so với 437 ngành cấp 4 cũ); mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành (tăng 92 ngành so với ngành cấp 5 cũ); mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

Nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam giải thích rõ những hoạt động kinh tế gồm các yếu tố được xếp vào từng bộ phận, trong đó:

– Bao gồm: Những hoạt động kinh tế được xác định trong ngành kinh tế;

– Loại trừ: Những hoạt động kinh tế không được xác định trong ngành kinh tế nhưng thuộc các ngành kinh tế khác.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU