[DOC] Bộ luật lao động 2019

Bộ luật lao động số 45/2019/QH 14 ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU