Một số điểm mới của Luật Cạnh tranh 2018 (Phần 1)

Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua vào sáng 12/6, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2019 thay thế Luật Cạnh tranh 2004. Dưới đây Luật Nhiệt Tâm sẽ đưa ra một số điểm mới của Luật này

 1. Bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 Luật Cạnh tranh 2018
 • LCT 2018: Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.
 • LCT 2004: Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh, biện pháp xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh.

2. Đối tượng áp dụng được mở rộng

Thêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan

Căn cứ: Điều 2 Luật Cạnh tranh 2018

3. Quy định về Áp dụng pháp luật về cạnh tranh

 • Việc điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm và thông báo tập trung kinh tế phải áp dụng quy định của Luật này.
 • Trường hợp luật khác có quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, hình thức tập trung kinh tế, hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của luật đó

Bỏ quy định về trường hợp Điều ước quốc tế  mà VN tham gia ký kết sẽ áp dụng ĐƯQT

Căn cứ: Điều 4 Luật Cạnh tranh 2018

4. Thay đổi nội dung tiêu đề: Quyền và nguyên tắc cạnh tranh trong kinh doanh

Căn cứ: Điều 5 Luật Cạnh tranh 2018

5. Bổ sung quy định về Chính sách của Nhà nước về cạnh tranh

 • Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
 • Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự do cạnh tranh trong kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Tạo điều kiện để xã hội, người tiêu dùng tham gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh.

Căn cứ: Điều 6 Luật Cạnh tranh 2018

6. Bổ sung Trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh

 • Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.
 • Bổ sung đối tượng chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh là ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Căn cứ: Điều 7 Luật Cạnh tranh 2018

7. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh

 • Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi gây cản trở cạnh tranh trên thị trường sau đây:a) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

b) Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;

c) Ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác hoặc các           doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh.

 • Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, vận động, kêu gọi, ép buộc hoặc tổ chức để doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh.
 • Bỏ quy định về Các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp

Căn cứ: Điều 8 Luật Cạnh tranh 2018

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *